Parlementaire activiteiten

Commissies

INTA Commissie Internationale Handel (2019-heden)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU en de economische betrekkingen met andere landen en organisaties. Elke handelsovereenkomst van de Europese Unie vereist vooraf goedkeuring door het Europees Parlement, dat eveneens amendementen kan voorstellen.

De EU streeft naar uitbreiding van de mondiale vrijhandel, want internationale handel is een belangrijke bron van inkomsten voor de EU. Door het sluiten van handelsakkoorden met derde landen of andere organisaties zorgt de EU ervoor dat handelsbarrières en invoerheffingen worden opgeheven. Handelsakkoorden of handelsovereenkomsten zijn bindende afspraken die de EU sluit met derde landen, handelsblokken of internationale organisaties. Het doel van dit soort akkoorden is het bevorderen van de handel tussen de deelnemende landen of groepen landen.

Hoewel handelsovereenkomsten positieve effecten kunnen hebben, zijn ook veel mensen bang voor eventuele negatieve gevolgen van zulke akkoorden. De vrees bestaat dat bepaalde producten goedkoop vanuit derde landen naar de EU kunnen komen, waardoor Europese producenten worden benadeeld.

De EU onderhandelt voortdurend met derde landen en organisaties over nieuwe en bestaande handelsakkoorden. In april 2018 bereikte de EU een akkoord over handelsverdragen met Japan en Singapore. De Europese Commissie heeft aangekondigd dat er ook tussen de EU en Mexico, evenals met Viëtnam een nieuw handelsverdrag gaat komen, terwijl eind juni 2019 bekend werd dat de onderhandelingen over het definitieve concept van de Mercosur-handelsovereenkomst met Zuid-Amerika zijn afgesloten. Ook voert de EU handelsoverleggen met Indonesië, Australië en Nieuw-Zeeland ter voorbereiding op nieuwe handelsakkoorden.

Internationale handel is in beginsel een exclusieve bevoegdheid van de Europese Commissie. Dit betekent dat de Europese lidstaten niet zelfstandig over hun handelsbeleid met derde landen buiten de Unie kunnen beslissen, maar dat dat allemaal via de Europese Unie, meestal via de gewone wetgevingsprocedure in het Europees Parlement en de Raad gebeurt. Het EU-Hof van Justitie te Luxemburg oordeelde op 16 mei 2017 dat ook ‘brede’ handelsverdragen tot de exclusieve bevoegdheid van de Europese Commissie behoren.

AGRI Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (2019-heden/2014-2019)

Strenge implementatie van Europese regels voor dierenwelzijn en milieu zorgt voor een hoge Nederlandse kostprijs. Terwijl Duitse en Deense varkensboeren 7 cent extra kosten hebben per kilogram geslacht gewicht als gevolg van de regels, worden de Nederlandse boeren geconfronteerd met een extra kostprijs van 19 eurocent. Er moet daarom snel werk worden gemaakt van een Europees gelijk speelveld. Ook moet de positie van de boer in de keten worden verbeterd. Het kan namelijk niet zo zijn dat de boeren en tuinders met verlies moeten verkopen terwijl de supermarkten en de inkooporganisaties de winsten behalen.

Familie- en gezinsbedrijven in onze landbouw zijn de ruggengraat van Europa. Ons voedsel is te belangrijk om over te laten aan import uit dubieuze landen of machtige multinationals. Europa moet zorgen voor beschutting tegen de koude wind van de vrije markt en politieke boycotacties. Onze boeren en tuinders hebben recht op een eerlijke prijs voor prima producten.

Agrariërs zijn bovendien de spil in een leefbaar platteland. Ze houden de leefbaarheid in kleine dorpen in stand en zorgen voor weidevogels en natuur. De Nederlandse overheid moet de Europese natuurregels daarom niet langer strenger uitvoeren dan afgesproken. De Vogel- en Habitatrichtlijnen beknellen al vele ondernemers in Nederland, terwijl concurrenten over de grens in hun vuistje lachen.

PECH Commissie visserij (2019-heden/2014-2019)

We mogen trots zijn op onze Nederlandse vissers. Ze zorgen voor veel banen en gezonde voeding in de vorm van verse vis en schaaldieren. En dankzij grote investeringen en slimme technieken vermijden ze onnodige bijvangst of schade aan de zeebodem.

De Nederlandse vissers hebben nog meer ideeën en plannen, ook voor een vernieuwde mossel- en oestercultuur. Annie, als lid van de parlementscommissie Visserij, bepleit Europees onderzoeksgeld voor deze projecten. We moeten scherp letten op de nieuwe plicht om ook bijvangst aan land te brengen. Deze regel zorgt in praktijk voor vele veranderingen.

Europa moet zorgen dat de vissers, net als veel andere ondernemers, niet verstrikt raken in de regels van Natura 2000. Evenwichtige regels helpen zowel de vissers als de natuur in het water.

ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (2014-2019)

Afval bestaat niet, het is een grondstof. De kringloopeconomie biedt vele kansen en spaart bodem, lucht en water. Goede voorstellen voor zo’n circulaire economie krijgen steun van Annie, als lid van de commissie voor Milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid in het Europees Parlement. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van vergiste mest, een restproduct van biogasproductie, voor landbouwdoeleinden.

Onze gezondheid kan best wat Europese regels gebruiken. Bijvoorbeeld voor effectievere antibiotica voor mens en dier. Een verstandig gebruik voorkomt dat bacteriën resistent worden voor antibiotica. Annie helpt vanuit Brussel mee om beleid op te zetten om efficiënt gebruik van antibiotica door veeartsen en in ziekenhuizen te reguleren.

Water is een belangrijke levensbehoefte. Daarom heeft Europa de Kaderrichtlijn Water in het leven geroepen. Deze richtlijn schrijft voor hoe lidstaten kunnen controleren of hun water veilig en van hoogstaande kwaliteit is. Toch schieten sommige lidstaten volgens Annie te ver door met de invulling van deze richtlijn waardoor het voor boeren onmogelijk wordt om hun werk nog te doen. Annie streeft daarom naar een realistischeaanpak waarbij schoon drinkwater voorop staat, maar waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met een werkbare situatie voor de landbouw.

Delegaties

DACP Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Annie is als Europarlementariër namens de EVP-fractie lid van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACP-EU. Tijdens de vergaderingenmet parlementariërs uit 79 landen uit Afrika, het Caraïbische Gebied en de Stille of Pacifische Oceaan werkt Annie aan thema’s zoals ontwikkelingssamenwerking, milieu en landbouw. Ook thema’s als christenvervolging in Nigeria hebben Annie’s bijzondere aandacht.

D-RU Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

Europa heeft sinds enkele jaren een wat dubbele verstandhouding met Rusland. We handelen graag in landbouwvoedingsproducten, aardgas, olie of andere goederen, maar tegelijk boezemen de militaire acties van het grote land ons soms angst in.

Financiële, politieke en diplomatieke sancties kunnen helpen als reactie. Algemene handelssancties raken vooral de bevolking, zowel in de EU als in Rusland. Belangrijk is wel om samen in gesprek te blijven: dat is de beste manier om invloed uit te oefenen.

Annie is lid van de parlementsdelegatie met Rusland. Ze pleit ervoor dat Europa en Rusland niet als twee doofstommen aan tafel zitten: de leiders moeten open en eerlijk overleggen. Op tafel liggen immers veel belangrijke zaken: vrede, de soevereiniteit van Oekraïne, het Midden-Oosten en niet in het minst ook de mensenrechten in Rusland.

Intergroepen

Europese intergroep Biodiversiteit, Jacht en Platteland

Interventie(s) in de plenaire vergadering:

Klik hier voor de interventies in de plenaire vergadering

Recente activiteiten en interventies

Agenda

Geen opkomende evenementen