Parlementaire activiteiten

Interventie(s) in de plenaire vergadering:

Datum: 26-05-2016
Maatregelen tegen de crisis in de zuivelsector (debat)

Datum: 11-05-2016
Verplichte aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor bepaalde voedingsmiddelen (debat)

Datum: 12-04-2016
Maatregelen ter verzachting van de crisis in de Europese landbouw (debat)

Datum: 10-03-2016
De uitbraak van het zikavirus (debat)

Datum: 10-03-2016
Prijscrisis in de Europese varkensvleessector (debat)

Datum: 20-01-2016
Activiteitenprogramma van het Nederlandse voorzitterschap (debat)

Datum: 18-01-2016
Bezwaar op grond van artikel 106: emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) (debat)

Datum: 17-12-2015
Octrooien en de rechten van plantenkwekers (debat)

Datum: 17-12-2015
Octrooien en de rechten van plantenkwekers (debat) (2)

Datum: 23-11-2015
Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (debat)

Datum: 23-11-2015
Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (debat) (2)

Datum: 28-10-2015
Nieuwe voedingsmiddelen (debat)

Datum : 28-10-2015
Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen (debat)

Datum: 14-10-2015
Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs (debat)

Datum: 06-10-2015
Emissiemetingen bij auto’s (debat)

Datum: 06-10-2015
Beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht (debat)

Datum: 16-09-2015
Aanhoudende crisis in de landbouwsector (debat)

Datum: 08-09-2015
Klonen van dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd (debat)

Datum: 06-07-2015
Hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie (debat)

Datum: 06-07-2015
Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Zuivelpakket (debat)

Datum: 08-06-2015
Op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2015 (debat)

Datum: 30-04-2015
De uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (debat)

Datum: 09-02-2015
Vermelding van het land van oorsprong van vlees op het etiket van bereide levensmiddelen (debat)

Datum: 20-10-2014
Antwoord op de Ebolacrisis (debat)

Datum: 17-09-2014
Reactie van de EU op de uitbraak van ebola (debat)

Datum : 15-09-2014
De gevolgen van het Russische verbod op de invoer van landbouwproducten en levensmiddelen uit de EU voor de Europese landbouwsector (debat)

Commissies

ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Afval bestaat niet, het is een grondstof. De kringloopeconomie biedt vele kansen en spaart bodem, lucht en water. Goede voorstellen voor zo’n circulaire economie krijgen steun van Annie, als lid van de commissie voor Milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid in het Europees Parlement. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van vergiste mest, een restproduct van biogasproductie, voor landbouwdoeleinden.

Onze gezondheid kan best wat Europese regels gebruiken. Bijvoorbeeld voor effectievere antibiotica voor mens en dier. Een verstandig gebruik voorkomt dat bacteriën resistent worden voor antibiotica. Annie helpt vanuit Brussel mee om beleid op te zetten om efficiënt gebruik van antibiotica door veeartsen en in ziekenhuizen te reguleren.

Water is een belangrijke levensbehoefte. Daarom heeft Europa de Kaderrichtlijn Water in het leven geroepen. Deze richtlijn schrijft voor hoe lidstaten kunnen controleren of hun water veilig en van hoogstaande kwaliteit is. Toch schieten sommige lidstaten volgens Annie te ver door met de invulling van deze richtlijn waardoor het voor boeren onmogelijk wordt om hun werk nog te doen. Annie streeft daarom naar een realistischeaanpak waarbij schoon drinkwater voorop staat, maar waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met een werkbare situatie voor de landbouw.

AGRI Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Strenge implementatie van Europese regels voor dierenwelzijn en milieu zorgt voor een hoge Nederlandse kostprijs. Terwijl Duitse en Deense varkensboeren 7 cent extra kosten hebben per kilogram geslacht gewicht als gevolg van de regels, worden de Nederlandse boeren geconfronteerd met een extra kostprijs van 19 eurocent. Er moet daarom snel werk worden gemaakt van een Europees gelijk speelveld. Ook moet de positie van de boer in de keten worden verbeterd. Het kan namelijk niet zo zijn dat de boeren en tuinders met verlies moeten verkopen terwijl de supermarkten en de inkooporganisaties de winsten behalen.

Familie- en gezinsbedrijven in onze landbouw zijn de ruggengraat van Europa. Ons voedsel is te belangrijk om over te laten aan import uit dubieuze landen of machtige multinationals. Europa moet zorgen voor beschutting tegen de koude wind van de vrije markt en politieke boycotacties. Onze boeren en tuinders hebben recht op een eerlijke prijs voor prima producten.

Agrariërs zijn bovendien de spil in een leefbaar platteland. Ze houden de leefbaarheid in kleine dorpen in stand en zorgen voor weidevogels en natuur. De Nederlandse overheid moet de Europese natuurregels daarom niet langer strenger uitvoeren dan afgesproken. De Vogel- en Habitatrichtlijnen beknellen al vele ondernemers in Nederland, terwijl concurrenten over de grens in hun vuistje lachen.

PECH Commissie visserij

We mogen trots zijn op onze Nederlandse vissers. Ze zorgen voor veel banen en gezonde voeding in de vorm van verse vis en schaaldieren. En dankzij grote investeringen en slimme technieken vermijden ze onnodige bijvangst of schade aan de zeebodem.

De Nederlandse vissers hebben nog meer ideeën en plannen, ook voor een vernieuwde mossel- en oestercultuur. Annie, als lid van de parlementscommissie Visserij, bepleit Europees onderzoeksgeld voor deze projecten. We moeten scherp letten op de nieuwe plicht om ook bijvangst aan land te brengen. Deze regel zorgt in praktijk voor vele veranderingen.

Europa moet zorgen dat de vissers, net als veel andere ondernemers, niet verstrikt raken in de regels van Natura 2000. Evenwichtige regels helpen zowel de vissers als de natuur in het water.

Delegaties

DACP Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Annie is als Europarlementariër namens de EVP-fractie lid van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACP-EU. Tijdens de vergaderingenmet parlementariërs uit 79 landen uit Afrika, het Caraïbische Gebied en de Stille of Pacifische Oceaan werkt Annie aan thema’s zoals ontwikkelingssamenwerking, milieu en landbouw. Ook thema’s als christenvervolging in Nigeria hebben Annie’s bijzondere aandacht.

D-RU Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

Europa heeft sinds enkele jaren een wat dubbele verstandhouding met Rusland. We handelen graag in landbouwvoedingsproducten, aardgas, olie of andere goederen, maar tegelijk boezemen de militaire acties van het grote land ons soms angst in.

Financiële, politieke en diplomatieke sancties kunnen helpen als reactie. Algemene handelssancties raken vooral de bevolking, zowel in de EU als in Rusland. Belangrijk is wel om samen in gesprek te blijven: dat is de beste manier om invloed uit te oefenen.

Annie is lid van de parlementsdelegatie met Rusland. Ze pleit ervoor dat Europa en Rusland niet als twee doofstommen aan tafel zitten: de leiders moeten open en eerlijk overleggen. Op tafel liggen immers veel belangrijke zaken: vrede, de soevereiniteit van Oekraïne, het Midden-Oosten en niet in het minst ook de mensenrechten in Rusland.

Intergroepen

Europese intergroep Biodiversiteit, Jacht en Platteland

Recente activiteiten en interventies