CDA: voedselzekerheid door boerenfamiliebedrijf voorop in nieuw EU-landbouwbeleid

23-10-2020

Nadat er deze week over verschillende onderdelen is gestemd, zal het CDA in het Europees Parlement bij de eindstemming vanmiddag vóór de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2022 stemmen. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) werkte nauw samen met de christendemocratische Duitse hoofdonderhandelaar Peter Jahr. “Ik ben redelijk tevreden, ook al blijft het een compromis. De eindstemming is erop of eronder voor boeren, platteland en natuur”, benadrukt de CDA-politica.

Voor het CDA is het belangrijk dat het nieuwe GLB het voortbestaan van agrarische familie- en gezinsbedrijven en daarmee de voedselzekerheid verzekert. “Een ambitieuze duurzame evolutie samen mét boeren en geen groene revolutie tégen boeren. Ik heb met collega’s tijdens de onderhandelingen voor Nederland in het compromis een versoepeling van het scheurverbod, flexibiliteit voor veenweidegebieden en een uitzonderingsmogelijkheid voor de bufferzones langs waterlopen bereikt en een rampzalig grootschalig verlies van de inkomensondersteuning voor agrarische familie- en gezinsbedrijven in een periode van crisis en transitie wordt voorkomen.” Het Parlement bekrachtigde deze week ook de eerdere oproepen van Schreijer-Pierik tot verdubbeling van de financiële steun aan jonge boeren.

Europese regeringsleiders besloten in juli om de hoogte van landbouwsubsidies gelijk te trekken, hetgeen nadelig uitpakt voor Nederlandse boeren. “Je kunt niet aan de ene kant veel meer eisen aan boeren stellen, terwijl je aan de andere kant de financiële inkomenssteun daarvoor laat dalen. Boerengezinsbedrijven vragen om meer te doen, terwijl ze minder krijgen, is de omgekeerde wereld”, benadrukt de CDA-politica.

Boeren kunnen er voortaan vrijwillig voor kiezen om deel te nemen aan ecoregelingen voor biodiversiteit, klimaat, innovatie en milieu. Hiervoor reserveert het Europees Parlement liefst dertig procent van de begroting voor directe betalingen. “De grootste uitdaging daarbij zal het blijven om ecoregelingen en groenblauwe ecosysteemdiensten, zoals agrarisch natuurbeheer, uit te bouwen tot een écht verdienmodel voor onze boerengezinsbedrijven”, benadrukt Schreijer-Pierik. Er ligt volgens de CDA-politica een belangrijke taak voor het ministerie in Den Haag en de Nederlandse provincies om samen voldoende toegankelijke nationale ecoregelingen op te stellen én vooral om deze vervolgens voor boeren ook financieel aantrekkelijker te maken door er aanvullende prestatiesubsidies van Rijk en provincies aan te koppelen. “Daarvoor zullen ook de EU- plattelandsontwikkelingsgelden – véél meer dan tot op heden in Nederland het geval was – moeten landen óp die boerenkeukentafel.” Lidstaten mogen van het EP onder andere 5 % van pijler 2 overhevelen naar ecoregelingen in pijler 1.

De inkomenssteun moet alleen gaan naar agrarische familiebedrijven. Daarom is het CDA blij dat er een bovengrens ingevoerd wordt voor de maximale hoogte van directe betalingen aan boerenbedrijven. “Als Parlement eisen we wettelijke instrumenten om te voorkomen dat enorme sommen landbouwsubsidies bedoeld voor gezinsbedrijven opnieuw gaan verdwijnen in de zakken van oligarchen, miljardairs, grondspeculanten of multinationals”, aldus Schreijer-Pierik.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's